Home

Algemene voorwaarden Heledirn B.V.

Geldig vanaf 1 juli 2014

In deze algemene voorwaarden staan vermeld:

Afdeling A consumenten

 1. Definities
 2. De toepasselijkheid
 3. De aanbieding
 4. De prijs
 5. De verzendkosten
 6. De betaling en factuur
 7. De overeenkomst
 8. De levertijd en wijze van levering
 9. Het herroepingsrecht van de consument
 10. Kosten in geval van herroeping
 11. Uitsluiting herroepingsrecht
 12. De conformiteit en garantie
 13. Privacy verklaring
 14. De klachtregeling
 15. De geschillen

Afdeling B professionals

 1. Toepasselijkheid voor professionals.
 2. Herroepingsrecht niet van toepassing.

 

Afdeling A Consumenten

Artikel 1         Definities

 1. Bedenktijd is de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie onder herroepingsrecht).
 2. Een consument is de natuurlijke persoon (mens) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Heledirn. Zoals via de website www.heledirn.nl.
 3. Een professional is elke andere persoon dan een consument.
 4. Een dag is een kalenderdag.
 5. Een duurzame gegevensdrager is elk middel dat de consument of Heledirn in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Het herroepingsrecht is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Het modelformulier is het formulier voor herroeping dat Heledirn ter beschikking stelt aan een consument die dat formulier kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. De overeenkomst op afstand is de overeenkomst waarbij in het kader van een door Heledirn georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. De techniek voor communicatie op afstand is het middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Heledirn gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. De Algemene Voorwaarden zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van Heledirn.

 

Artikel 2         De Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heledirn en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Heledirn en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Heledirn zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg dan wel door rechterlijke tussenkomst onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3         De aanbieding

 1. Indien de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. De aanbieding is vrijblijvend. Heledirn is gerechtigd de aanbieding te wijzigen en aan te passen.
 3. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de consument mogelijk te maken. Als Heledirn gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Heledirn niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in de aanbieding zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Heledirn kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen (per item).

o    de eventuele kosten van verzending (per bestelling).

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

o    de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarbinnen Heledirn de prijs garandeert.

o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.

o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

 

 

Artikel 4         De Prijs

 1. De in de aanbieding van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Heledirn niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 5         De verzendkosten

 1. Ten behoeve van de verzending van de gekochte producten wordt door Heledirn gebruik gemaakt van een vervoerder.
 2. De daarmee gemoeide kosten worden door Heledirn in rekening gebracht.
 3. Aangezien de kosten per aflevering afhankelijk zijn van het totaal van de producten, het gewicht en de afstand tussen de opslag van Heledirn en het afleveradres kunnen die kosten eerst worden berekend nadat het totaal van de te kopen producten bekend is.
 4. Heledirn verschaft de consument een opgave van die kosten vóórdat de overeenkomst definitief wordt gesloten.
 5. De consument kan dan alsnog afzien van zijn koop.

 

Artikel 6         De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heledirn onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Heledirn is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Heledirn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Heledirn daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Heledirn kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heledirn op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Heledirn zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

 1. het bezoekadres van de vestiging van Heledirn waar de consument met klachten terecht kan.
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Heledirn deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 7         De betaling en factuur

 1. Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van een in het bestelproces van Heledirn opgegeven betaalwijze.
 2. Betaling heeft niet eerder plaatsgevonden dan na bijschrijving op de rekening van Heledirn.
 3. Indien Heledirn gebruik maakt van een betaalinstantie heeft betaling plaatsgevonden na bijschrijving bij die instantie.
 4. Na ontvangst van de betaling zendt Heledirn de consument een factuur. Facturen worden uitsluitend elektronisch verzonden.

 

Artikel 8         De wijze van levering en de levertijd

 1. Heledirn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Aflevering zal uitsluitend plaatsvinden tegen ontvangstbewijs van de consument of een medebewoner van het door hem opgegeven adres. Aflevering op het door de consument afgegeven adres is een geldige aflevering.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Heledirn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Heledirn zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Heledirn.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Heledirn tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Heledirn bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9         Het herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Heledirn bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Heledirn retourneren, conform de door Heledirn verstrekte instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Heledirn. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan Heledirn heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 10            Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Heledirn dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Heledirn of sluitend bewijs van onbeschadigde complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 11            Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Heledirn kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Heledirn dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 1. die door Heledirn tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 4. die zijn overhandigd tijdens gelegenheden waarbij de consument het te kopen product voorafgaand aan de koop heeft kunnen zien en beoordelen.

 

Artikel 12       Conformiteit en garantie

 1. Heledirn staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Heledirn schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in staat van nieuw en ongebruikt verkerend.
 3. De garantietermijn van Heledirn is 10 jaar op het stelsysteem en 2 jaar op de overige producten. Heledirn is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:

o   De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Heledirn en/of op de verpakking behandeld zijn.

 

Artikel 13       Privacy verklaring

 1. Door het opgeven van gegevens verleent u Heledirn toestemming om deze gegevens op te slaan.
 2. Heledirn slaat die gegevens uitsluitend op ten behoeve van haar eigen administratie, haar eigen marketing, zoals door middel van nieuwsbrieven of gerichte e-mail en de aflevering van bestellingen.
 3. Heledirn verstrekt deze gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen, nimmer aan derden, met uitzondering van de bestel- en adresgegevens, die aan de vervoerder worden verstrekt ten behoeve van de aflevering.
 4. U kunt te allen tijde (per e-mail) opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

 

Artikel 14       Klachtenregeling

 1. Klachten hebben niet betrekking op geleverde producten. Daarvoor gelden de regels van conformiteit en garantie.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Heledirn, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Heledirn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Heledirn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling als bedoeld in artikel 15.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Heledirn, zal Heledirn naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 15       Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Heledirn en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen kunnen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

 

***********

 

 

Afdeling B Professionals

Artikel 16       Toepasselijkheid voor professionals

 1. De bepalingen van afdeling A zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op professionals, tenzij daar in deze afdeling van wordt afgeweken.
 2. Voor de toepassing van deze voorwaarden voor professionals wordt in plaats van consument(en) gelezen: professional(s).

 

Artikel 17       Herroepingsrecht niet van toepassing

Op overeenkomsten van Heledirn met professionals is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

***********

    Heledirn, 1 juli 2014

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email